Katı Yer Bilimleri

Katı Yer Bilimleri
IMG_0702
IMG_0694
IMG_0725

Çalışma konuları

• Paleotektonik/Neotektonik
• Sedimantoloji
• Petroloji/Petrografi
• Bölgesel Jeoloji
• Jeodinamik
• Magmatik Petroloji
• Metamorfik Petroloji
• Sedimanter Petrografi
• Jeomorfoloji
• Tetis Jeolojisi
• Morfotektonik
• Volkanoloji
• Deniz Jeolojisi
• Yapısal Jeoloji
• Katı Yer Modelleme
• Stratigrafi
• Kuvaterner Jeolojisi
• Paleontoloji
• Buzul jeolojisi
• Kozmojenik yüzey yaşlandırması

Dersler

• Yer Sistemi: İç Süreçler
• Yer Sistemi: Dış Süreçler
• Deprem Jeolojisi
• Metamorfik Doku ve Mineraller
• Metamorfizmada Seçilmiş Konular
• Bölgesel Jeolojide Seçilmiş Konular
• Bölgesel Jeoloji
• Sedimanter Havzalar
• Aktif tektonik
• Paleosismoloji
• Petrolojinin Temel Esasları
• Deformasyonların Kinematik Analizi
• Okyanusların ve Kıta Kenarlarının Jeodinamiği
• Mağmatik Süreçler
• Volkanoloji
• Jeomorfolojide Seçilmiş Konular
• Yer Bilgi Sistemleri

Araştırma olanakları

• Örnek hazırlama ve mineral ayırma laboratuarı
• Jeomorfoloji Araştırmaları ve Kozmojenik İzotoplar Laboratuvarı (Kozmo-Lab)
• Polarizan Mikroskop ve Bilgisayarda Görüntüleme
• Aykut Barka Veri Analizi ve Modelleme Laboratuvarı
• Çeşitli Jeofizik Ölçüm Cihazları