Projeler

Devam Eden Projeler

Proje No

Proje Adı

Yürütücü

 

118C104

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Arçelik A.Ş. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi
ALPER ÜNAL


118C105


TUSAŞ ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sanayi Doktora Programı

ALPER ÜNAL


118C106


İTÜ ile Güvenpark Bilişim Tek. Ar. Ge. Tic. Ltd. Şti. İşbirliği ile Milli Mobil Whitebox Kripto Kütüphanesi ve Uçtan Uca Güvenli İletişim Sistemi Geliştirilmesi

ALPER ÜNAL


118C107


Düşük Formaldehit Emisyonuna Sahip veya Formaldehit İçermeyen Reçine Sistemlerinin Geliştirilmesi 

ALPER ÜNAL


118C108


Otomatik Laboratuvar Analiz Cihazları ve Yöntemleri Geliştirilmesi Alanında Doktoralı Personel Yetiştirilmesi

ALPER ÜNAL


118C109


İTÜ ile Astor Transformatör Enerji Turz. İnş. ve Petrol San. Tic. A.Ş. İşbirliği ile Güç Transformatörlerinde Kaçak Reaktansın Belirlenmesinde Güvenilir Yeni Analitik Yöntem Geliştirilmesi

ALPER ÜNAL


118C110


İstanbul Teknik Üniversitesi-Hayat Kimya San. A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Programı

ALPER ÜNAL


118C113


İstanbul Teknik Üniversitesi-Hayat Kimya San. A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Programı

ALPER ÜNAL


118C329


A co-evolutionary modelling system for water-soil-vegetation interactions in Turkish semiarid landscapes for sustainable natural resources 

ÖMER YETEMEN


118Y329


Güney Okyanusundaki Orta Ölçekli Girdapların Rüzgarlar ile Olan Etkileşiminin Birleşik Bölgesel Model ile İncelenmesi

MEHMET ILICAK


119Y269


Marmara Denizi Birincil Üretim Değişimlerinin Uydu Verileri Ve Sediment Biyo-Jeokimyası Kullanılarak Mekânsal Ve Zamansal Olarak Değerlendirilmesi

NAZLI OLĞUN KIYAK


2019000691


Technical Assistance for Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey - CITYAIR

ALPER ÜNAL


2020000800


Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı

ALPER ÜNALKretase yaşındaki Ankara melanjının yapısı ve evrimi

ARAL I. OKAYİklim değişikliği altında istilacı tür dağılım modellemesi

H. NÜZHET DALFESQuaternary Surface Uplift of Central Menderes Massif (Aydın Block): Inferences from Optically Stimulated Luminescence and Cosmogenic Nuclide Measurements In Fluvial Sediments

CENGİZ YILDIRIMAzerbaycan'daki Çamur Volkanlarının Jeomorfolojik Özellikleri Sınıflaması ve Gelişimini Kontrol Eden Faktörler

TOLGA GÖRÜMKarbonatlı kayaçların denüdasyon hızının kozmojenik 36Cl izotopu kullanılarak belirlenmesi

M. AKİF SARIKAYAKozmojenik Berilyum-10 izotopu için numune hazırlama ve laboratuvar işleyiş planının oluşturulması

M. AKİF SARIKAYAMağaraların Mikro-iklimsel, Jeokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

ATTİLA ÇİNERİklim modellerindeki hatayı azaltarak Kuzey Atlantik Okyanusu ve Avrupa ikliminin tahminlerinin geliştirilmesi

MEHMET ILICAKKuzey Isparta Arkeolojik, Jeoarkeolojik ve Jeolojik Yüzey Araştırması

BÜLENT ARIKANGüney Anadolu Tektoniğinin Kinematik Sınır Koşullarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yapılacak Jeodezik ve Morfotektonik Ölçmelerle Yüksek Çözünürlükte Belirlenmesi

A. M. CELAL ŞENGÖROrta derinlikteki (70-300 km) depremlerin gelişiminin jeodinamik modellerle araştırılması: Alp-Himalaya orojenik kuşağından örnekler

OĞUZ H. GÖĞÜŞMarmara Denizi havzalarında Kuvaterner dönemi paleoşinografik ve paleoiklim değişimlerinin yüksek çözünürlüklü sismik yansıma ve sentetik sismogramlar ile belirlenmesi

KÜRŞAD KADİR ERİŞKnowledge of Earth Sciences in Middle Byzantine Histories (867-1204) (Orta Bizans Dönemi (867-1204) Tarih Kaynaklarında Yer Bilimleri Bilgisi)

A. M. CELAL ŞENGÖR
 
 
 
 
 
 
 
 Tamamlanmış Bazı Projeler


Proje No

Proje Adı

Yürütücü

 

114Y114

Dicle & Fırat Havzasındaki İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri
ÖMER L. ŞEN

114Y548

Dedegöl Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimi

M. AKİF SARIKAYA

113Y081

İstanbul Paleozoyiğinin Tektonik Evriminin Araştırılması

A. M. CELAL ŞENGÖR

113K826

Arkeolojide Yeni Perspektifler: İlk Tunç Çağı I Döneminde Arslantepe'nin (Malatya) Sosyo-Ekolojik Ajan Bazlı Modellemesi

BÜLENT ARIKAN

113R007

Kuzeybatı Anadolu'da Kıtasal Yitilme, Çarpışma ve Havza Gelişimi: Nallıhan-Mihalıççık-Haymana Bölgesi

ARAL I. OKAY

113Y200

Doğu ve Batı Anadolu Litosferlerinin Jeodinamik Evrimini Ortaya Koymaya Yönelik Sayısal Modelleme Projesi

OĞUZ H. GÖĞÜŞ

113Y436

Knidos Fayı'nın Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemi ile Belirlenmesi

CENGİZ YILDIRIM

112Y139

Geyik Dağı (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim Yorumu

ATTİLA ÇİNER

112C001

Environmental Impacts of Subaerial Volcanic Eruptions on Alkaline Lakes-A Case Study on Lake Van in Eastern Turkey (EVOLVAN)

NAZLI OLGUN KIYAK

112Y087

Ecemiş Fayı'nın Kuvaterner'deki Atım Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemiyle Belirlenmesi

M. AKİF SARIKAYA

111Y137

Dalma-Batma Zonunun Dinamiğine Yönelik Petrolojik Kısıtlar: İzmir-Ankara Kent Zonu Örneği

ARAL I. OKAY

111G037

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

ALPER ÜNAL

110Y078

Ülkemizdeki Hava Kirliliğine Sahra Tozunun Etkisinin Fiziksel Modellerle Belirlenmesi

ALPER ÜNAL

110Y300

Orta ve Batı Toroslar'da Kozmojenik Klor-36 Yaş Verileri Işığında Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimsel Yorumu

M. AKİFSARIKAYA

109Y287

İklim Değişikliğinin Fırat Nehri Akımlarına Etkisi

ÖMER LÜTFİ ŞEN

109Y049

Orta Karadeniz Dağlarında Sakarya ile İstanbul Zonları Arasındaki Sınırın Niteliği ve Jeolojik Evrimi

ARAL I. OKAY

109Y059

Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi Jeolojik Evriminin Sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli ve Refahiye Metamorfitlerinin Basınç-Sıcaklık-ZamanGelişimi

GÜLTEKİN TOPUZ

109Y128

Asi Nehri ve Samandağ Kıyılarındaki Nehir ve Deniz Taraçaları ile Bunların Güneydoğu Anadolu'nun Neotektoniğindeki Yeri

OKAN TÜYSÜZ

108Y064

Avrupa Kaynaklı Kirleticilerin Türkiye`ye Taşınımının Belirlenmesi: Model Sisteminin Hazırlanması ve Klimatolojik Değerlendirme

TAYFUN KINDAP

105Y046

Türkiye Çevresindeki Nükleer Enerji Santrallerinin Bir Kaza Durumunda Türkiye'ye Olası Tehditleri: Yörünge (Tracer ve Trajectory) Analizleri

TAYFUN KINDAP

105Y341

Fırat Havzasında 2004 Yılı Mart Ayında Normalden Fazla Su Tutulmasına Neden Olan Atmosferik ve Hidrolojik Olayların Modeller Yardımıyla Araştırılması

ÖMER LÜTFİ ŞEN

105G015

Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları

H. NÜZHET DALFES

104Y284

Gümüşhane Granitoyidinin Petrojenezi

GÜLTEKİN TOPUZ

104Y155

Ganos Fay Zonu ve Çevresinin Oligosen Sonrası Tektonik Evrimi: Trakya'da Paleotektonik Dönemden Neotektonik Döneme Geçişin Niteliği

ARAL I. OKAY

607996

Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards

ATTİLA ÇİNER & CENGİZ YILDIRIM

356456

Air Quality Modeling Evaluation International Initiative

LUCA POZZOLİ

294055

Mediterranean Air Quality In future climate Scenarios (MAQUIS)

LUCA POZZOLİ