Duyuru Detay

İTÜ Lisansüstü Senato Esaslarında yapılan değişiklikler hakkında

Ara 02, 2019

31.10.2019/713 sayılı Üniversite Senatosu kararlarıyla, İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esaslarının bazı maddelerinde aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.


    1. Eş danışman atamasıyla ilgili 4üncü maddenin b fıkrası ve 12inci maddenin b fıkrasına “Üniversite içinde görev yapan, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip kişiler” ifadesi eklenmiş olup, İTÜ içerisinde görev yapan “doktora/sanatta yeterlik” unvanın sahip kişilerin yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eş danışmanlık yapabilmesine olanak sağlanmıştır. (31.10.2019/713)

    2.Yüksek lisans tezinin tamamlanmasıyla ilgili 6ıncı maddenin a fıkrasına “Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için ulusal veya uluslararası bir konferanstan tezden üretilen bir bildiri veya makale kabulü almış olması şartı aranır. İntihal yazılım programı raporuna göre benzerlik oranı, tek bir kaynaktan sadece %10 ve toplamda (bu tezden üretilmiş yayınlar ve tezin kaynakçası hariç) %20 ve üzerinde olan tezlerin teslim edilip edilemeyeceğine, oran konusunda danışman ve öğrencinin gerekçeleri de göz önünde bulundurularak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir” ve Mavi ciltle beraber intihal raporu tekrar sunulur ifadeleri eklenmiştir. Söz konusu maddeye eklenen yüksek lisans tez teslimi için bildiri veya makale kabulü aranması koşulu, 1inci geçici madde uyarınca öğrenime 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ve sonrasında başlayacak öğrenciler için uygulanacaktır. (31.10.2019/713)


    3. Doktora yeterlik sınavlarının yürütülmesiyle ilgili 14üncü maddenin c fıkrasında yer alan sözlü sınav, yazılı sınavın ikinci bölümünü izleyen üç gün içinde yapılır ifadesi “beş iş günü” olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin e fıkrasında yer alan “I. ve II. yazılı sınav kapsamı (yeterlik komitesi tarafından yeterlik sınavı için belirlenen ders isimleri) belirlenir ve en az 2 ay önceden ilan edilir” ifadesi maddeden çıkarılmıştır. Söz konusu maddeye “Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemesi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun da kabul etmesi şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi için bu dersleri başarı ile tamamlaması gerekir” şeklinde h fıkrası eklenmiştir. Söz konusu fıkra 2inci geçici madde uyarınca öğrenime 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ve sonrasında başlayacak öğrenciler için uygulanacaktır. (31.10.2019/713)


    4. Doktora tezinin tamamlanması ile ilgili 18inci maddenin a fıkrasına “ve uluslararası bir konferansta teziyle ilgili bildiri sunmuş olması şartı aranır” ve “Makalenin hangi sınıfta yer aldığı, gönderilme tarihi esas alınarak belirlenir” ifadeleri eklenmiştir. 3üncü geçici madde uyarınca 18inci maddenin a fıkrası, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ve sonrasında başlayacak öğrenciler için uygulanacaktır. (31.10.2019/713)


    5. Öğrenime 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öncesi başlayan öğrenciler için uygulanacak doktora tez teslimi yayın koşulu kuralları 4üncü geçici madde ile hükme bağlanmıştır; “öğrenime, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öncesinde başlayan öğrencilerin, doktora tezini teslim edebilmesi için; tezden üretilmiş bir adet uluslararası bilimsel makalenin, Scopusta taranan, Q1, Q2 ve Q3 sınıfı dergilerde veya SCI, SCI-EXP, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması şartı aranır” (31.10.2019/713)


    6. Bilimsel hazırlık öğrenimi ile ilgili 23üncü maddenin giriş kısmı “anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş dersler aldırılarak lisansüstü bilimsel hazırlık programı uygulanabilir” şeklinde güncellenmiş, c fıkrasında yer alan “yaz öğretimini kapsayan” ifadesi çıkarılmış ve söz konusu maddeye “Öğrenci birinci yarıyıl alıp başaramadığı dersin yerine takip eden yarıyıl, program yürütme kurulunun teklif edeceği bir başka ders alabilir” şeklinde d fıkrası eklenmiştir. (31.10.2019/713)


    7. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili 41inci maddenin a fıkrası “Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde bu esasların ilgili maddelerinde belirtilen başvuru koşulları uygulanır” şeklinde güncellenmiş, b fıkrasında yer alan “mülakat gerekmemekle birlikte” ifadesi çıkarılarak “öğrenci kabul komisyonu gerekli görürse” ifadesi eklenmiştir. (31.10.2019/713)


    8. Doktora öğrenimde tamamlanması gereken ders yeterlilikleri ile ilgili 53üncü maddenin a fıkrası “En az %50’si öğrencinin kayıtlı olduğu programın lisansüstü dersleri arasından alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiştir. (31.10.2019/713)


    9. Seminer dersi ile ilgili 54üncü madde, dersin “Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer” dersi olarak kabul edilmesi ve doktora öğreniminde de koşul olarak uygulanması gerekliliği göz önünde bulundurularak gerektiği şekilde güncellenmiştir. (31.10.2019/713)

(Öğrenciler “Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer” dersine en erken ikinci yarıyılda kayıt yaptırabilirler.)


   10. Lisansüstü programların yürütülmesiyle ilgili 60ıncı maddenin a fıkrasına “Tezsiz ve Disiplinler Arası programlar hariç, Öğretim Üye sayısı 6 ve üzeri olan anabilim dallarına ait programlarda en fazla 6 yıl süreyle görev yapan program koordinatörü takip eden dönemde koordinatörlük görevine seçilemez” ifadesi eklenmiştir. (31.10.2019/713)

Senato Esaslarına erişmek için tıklayınız.