JEODİNAMİK PROGRAMI
-Tezli Yüksek Lisans
-Doktora

Ders planı:
http://www.eies.itu.edu.tr/dersler/yüksek-lisans-dersleri
http://www.eies.itu.edu.tr/dersler/doktora-dersleri

Program Hakkında:
Jeodinamik programı, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermekte olan bir lisans üstü eğitim programıdır. Bu programın genel amacı çeşitli lisans programlarından gelen öğrencileri disiplinler arası bir ortamda yerkürenin iç süreçleri ve tarihi konusunda güncel bilgiyi kullanabilen ve yeni bilgi üreten araştırıcılar olarak yetiştirmektir. 1997 yılında kurulan İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nü yerbilimlerinde yüksek kaliteli araştırma ve lisans üstü eğitimi yapmaktır. Enstitü içinde üç anabilim dalı yer almaktadır. Bunlar Katı Yer Bilimleri, İklim ve Deniz Bilimleri, Ekoloji ve Evrim anabilim dallarıdır. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ilk kurulduğunda Jeodinamik ve İklim ve Deniz Bilimleri programı olmak üzere iki program ile lisans üstü eğitime başlamıştır. 2002-2003 Yılı Bahar Döneminden sonra bu iki program Yer Sistem Bilimi programı adı altında birleştirilmiştir. 2015 yılında ise Yer Sistem Bilimi programına ek olarak Jeodinamik programı tekrar açılmıştır. Jeodinamik programı, daha çok jeoloji, jeofizik veya fiziksel coğrafya lisans eğitimi almış ve katı yerküre ile ilgili arazi deneyimine sahip öğrencilere yöneliktir. Ancak mühendislik ve temel bilimlerin diğer alanlarından da öğrenci kabul etmektedir. Programda yerbilimlerine ait temel derslerin yanında arazi çalışmaları ve/veya analitik laboratuvar çalışmalarına da ağırlık verilmektedir.

Eğitim Amaçları:
Gezegenimizde sürdürebilir bir yaşam için gerekli bilim desteği yerbilimleri eğitimi olmadan sağlanamaz. Yerbilimleri eğitimi ise yeni bir bakış açısına ve bu bakış açısı için gerekli kültüre sahip kadrolar ile araştırma altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Dünyamızın değişen bu yeni düzeninde disiplinler arası sınırlar kalkmalı veya en azından geliştirilmeli, araştırma, eğitim ve iletişimde gelişen teknolojilerden azami yararlanılmalıdır. Jeodinamik yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim amacı Yer’in katı, sıvı ve gaz kesimlerine bütün olarak bakabilen, onun özellikle katı yer kabuğu ve Yer’in iç katmanlarına ait sistemleri ve bu sistemlerin işleyişindeki mekanizmayı öğrenmeyi amaçlayan yetkin lisansüstü öğrencileri yetiştirmektir. Yer’in tüm katmanlarının özelliklerini, bunların oluşumu ve işleyişindeki mekanizmayı anlamaya yönelik üst düzeyde ve çok disiplinli araştırmalar yapmak; Yer’e bir bütün olarak bakabilen, uzmanlık alanında en üst düzeyde eğitim almış, ama diğer disiplinlerin dilinden de anlayan, araştırmalarında nicel yöntemleri ve uygun teknolojileri rahatlıkla kullanan genç araştırıcıları çağdaş araştırma düzeninde yetiştirmek, Jeodinamik programının eğitim amaçlarıdır.

Program İstihdam Olanakları:
Bu programdan derece alan öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında uzman olarak görev alıp doğal kaynakların geliştirilmesi, yer süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçlerden kaynaklanan risklerin en aza indirilmesine yönelik çalışan alanlarda görev alabilirler. Ayrıca ulusal veya uluslararası yüksek öğretim kurumlarında doktora programlarına başvurabilir, öğretim üyesi ve yardımcısı, uzman, okutman veya proje asistanı olarak görev alabilirler.